# سوالات_مسابقه_علمی

سوالات آزمون علمی کلاس های چهارم

                  صفحه ۴       پاسخنامه پاسخنامه سوالات هماهنگ آزمون علمی کلاس چهارم - منطقه هشترود د ج ب الف ردیف   د ج ب الف ردیف       * 27 *       1     *   28   *     2       * 29   *     3 *       30       * 4     *   30       * 5 *       31     *   6     *   32   *     7 *       33       * 8 *       34   *     9       * 35     *   10   *     36   *     11 *       37       * 12       * 38       * 13 *       39       * 14 *       40   *     15     *   41   *     16   *     42       * 17     *   43   *     18   *     44   *     19     *   45   *     20 *       46     *   21   *     47       * 22 *       48   *     23       * 49     *   24       * 50     *   25             *     26
/ 9 نظر / 864 بازدید