کاردستیهای دانش آموزان

در این صفحه نمونه ای از کاردستیها و نقاشیهای دانش آموزان دبستان مشکات را ملاحظه می فرمائید

 

 

 

 

 

+


*